سوکت و پلاگ در استاندارد صنعت نفت (IPS)

سوکت و پلاگ در استاندارد صنعت نفت IPS

بیشتر
 

نشریه 110 در خصوص سوکت و پلاگ صنعتی

قسمت هفتم از فصل سوم نشریه 110 اختصاص به مشخصات مجاز از سوکت و پلاگ‌های صنعتی در ایران دارد. مشخصات این تجهیزات به شرح ذیل توصیف شده است و رعایت مشخصات مندرج در این مدرک لازم الاجرا است.

بیشتر