واحدهای عملیاتی و پشتیبانی عملیات اسکمه ایران طبق نمودار زیر سازمان یافته اند.

  اسکمه به عنوان یکی از برندهای چند ملیتی اخیراً حضور خود را در بازار ایران تقویت کرده است. اسکمه ایران با هدف انجام ماموریتهای  زیر در کشور سازمان دهی شده است.

· دریافت نیازهای بازار صنایع مختلف در زمینه‌های محصولات ضد انفجار و صنعتی
· ایجاد شبکه توزیع و پخش محصولات صنعتی
· ایجاد انبار گسترده در کشور
· ارتقاء سطح معلومات و آگاهی مهندسان و تکنسین‌های ایرانی در خصوص شبکه‌ی توزیع برق
· آماده کردن راحل‌های شبکه توزیع برق برای صنایع مختلف
· تنظیم بازار اسکمه و حمایت از مصرف کننده
· سازماندهی خدمات پس از فروش
· مشاوره پیش از فروش و ارتقاء کاربرد محصولات در پروژه‌ها