با توجه به گستردگی محصولات اسکمه پروژه‌های بسیاری در کشور با استفاده از محصولات اسکمه پیاده سازی شده است. برخی از پروژه‌های اسکمه به تفکیک صنایع مختلف در این صفحه معرفی شده است: 

دیتاسنتر ثامن الحجج:

این دیتاسنتر با 18 رک متعلق به موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج است و توسط شرکت فاواموج به صورت طرح و ساخت احداث شده است.

در این دیتاسنتر حدود 400 کیلووات توان توزیع شده است و شبکه توزیع این مجموعه با محصولات استاندارد اسکمه تجهیز شده است.