تعهد ملی اسکمه

اسکمه خود را متعهد می‌داند که در ورود به ایران، برای ایران و ایرانی آورده ای بیش از برداشت یا منفعت برند داشته باشد. زیرا در فلسفه اسکمه منفعت جمع بر نفع انفرادی ترجیح دارد. اسکمه به عنوان برندی جهانی خود را متعهد به تمام کشورهای جهان می‌داند. اسکمه زمینه همکاری با برندهای ارزشمند ایرانی را بررسی خواهد کرد و هرگز وارد رقابت منفی با آنها نخواهد شد.

اسکمه ایران توسط مدیران و مهندسین برجسته ایرانی اداره می‌شود و لذا منافع ملی در اسکمه بر هر چیزی رجحان دارد. اسکمه می‌داند که مهندسین ایرانی همواره برترین مهندسین در سطح جهانی بوده و هستند و لذا امیدوار است با حضور خود بتواند جنبشی ارزشمند در این گروه ایجاد کرده و ارزشهای بی نظیری برای کشور و جهان ایجاد نماید.

اسکمه دو نوع محصول را وارد کشور می‌کند، محصولات واسطه ای و محصولاتی که در ایران مزیت تولیدی ندارند. اسکمه علاوه بر تعهد به بارورسازی مزیت ایرانی(مهندسی ناب ایرانی) و اشتغال مهندسی مولد ، به تولید ملی و ایجاد اشتغال تولیدی نیز توجه دارد و پیگیر فرصت‌های تولیدی و صادراتی کشور نیز خواهد بود. اسکمه اتحاد دو ملت ایران و ایتالیا را معنی خواهد کرد و دست به دست یکدیگر برای ایرانی بهتر و جهانی روشن‌تر تلاش خواهند کرد. اسکمه به وسیله محصولات واسطه ای از تولید با کیفیت بالاتر حمایت می‌کند.اسکمه همگام با سیاست‌های ملی از ارائه محصولات مصرفی وارداتی در کشور خودداری می‌کند تا مبادا ضربه ای به اقتصاد تولیدی ایران وارد شود.

ایران قطب نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی جهان است. و اسکمه برای کمک به این صنعت تولیدی و افزایش تولیدات و ایجاد مزیت رقابتی برای این محصولات و کاهش هزینه‌های تولید در ایران حضور خواهد داشت تا در زنجیره ارزش این صنعت نقشی هر چند کوچک داشته باشد. اسکمه پلی خواهد بود برای انتقال دانش ایتالیایی به ایران و متقابلا انتقال دانش ایرانی به سایر نقاط جهان.